Plne automatizovaný odprašovací LASER systém od našej spoločnosti je plne automatizovaný systém odpudzovania vtákov a zvery, ktorý zabezpečuje nepretržitú schopnosť odpudzovať vtáky po jednorazovému odplašeniu.

Keď Auto laser je funkčný, vtáky a zver vnímajú približujúci laserový lúč systému ako fyzické nebezpečenstvo a rozptýlia sa, aby hľadali bezpečnosť. Na rozdiel od bežných odstrašujúcich metód, vtáky a zver nebudú zvyknuť na danú technológiu. Budú považovať túto oblasť za nebezpečnú a nevrátia sa.

Prečo zvoliť daný laser, alebo audio produkt:
- prevencia výskytu vtákov a zvery 24 hodín denne
- Jednoduché nasadenie v mnohých situáciách
- Okamžité a dlhotrvajúce výsledky
- Napájanie striedavým prúdom alebo solárna energia

Dlhý dosah
Autonomic umožňuje efektívne odpudzovanie vtákov na dlhé vzdialenosti a široké oblasti.
Najprv je bezpečnosť
Bezpečnosť je našou najvyššou prioritou! Po rokoch výskumu a skúseností v oblasti sme vyvinuli unikátne bezpečnostné prvky, ktoré zabezpečujú efektívnu prácu systému a obmedzujú akékoľvek možné vedľajšie účinky.
Projekčný bezpečnostný systém (PSS)
Patentovaný bezpečnostný systém projekcie (PSS) zabraňuje autonómnej projekcii laserového lúča mimo preddefinovaných vzorov.
Používateľ má možnosť nastaviť úroveň citlivosti na bezpečnosť (nízka, stredná, vysoká a mimoriadne vysoká) výberom vhodných nastavení založených na preferenciách a charakteristikách vzoru. PSS tak zabezpečuje neškodnú a bezpečnú prevádzku Autonomic v rámci vybraných vzorov.
Zablokovanie heslom
Heslo zabraňuje neoprávneným úpravám nastavení.
Núdzová zastávka
V núdzovej situácii môže byť Autonomic rýchlo deaktivovaný stlačením ľahko prístupného tlačidla núdzového zastavenia.
Kontrolka
Automatické kontrolné svetlo vždy zobrazuje stav systému.


BirdLaser Lite
BirdLaser Lite je vysoko efektívny a cenovo dostupný nástroj na zníženie výskitu vtákov. Vďaka svojej nízkej hmotnosti a kompaktnej veľkosti môžete BirdLaser Lite vziať so sebou na svoju každodennú rutinu, odpudzovať vtáky a zver z vašich parciel alebo priestorov kdekoľvek a kedykoľvek.
Trieda 3R – Potenciálne nebezpečné pre oči, sú potrebné znížené ochranné opatrenia.
BirdLaser Autonomic
Na rozdiel od bežných techník na rozptýlenie vtákov sa nenastáva habituácia. Keď sa naša laserová technológia aplikuje s opakovaním, vtáky považujú túto oblasť za nebezpečnú, čo jej spôsobí, že sa tomuto miestu vyhne. Naše automatizované laserové systémy pracujú 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
Trieda 3B – Nebezpečné pre oči, sú potrebné ochranné opatrenia.
Super BirdXPeller Pro 4 Reproduktor Digital Bird Scarer - verzia 2
Multifunkčná jednotka + ultrazvuk v jednej z nových verzií 2016 - bird striker BirdXPeller-PRO793 zvuk + ultrazvuk -plast -11. Zariadenie vysiela rôzne prírodné zvukové signály zaznamenané v počuteľnom rozsahu účinný rozsah je až 4 krát väčší ako bežne prostiiedky na plašenie.

Super BirdXPeller Pro 4 Reproduktor Digital Bird Scarer - verzia 18 VIP
Multifunkčná jednotka + ultrazvuk v jednej z nových verzií 2018 - bird striker BirdXPeller-PRO79X zvuk + ultrazvuk -plast -. Zariadenie vysiela rôzne prírodné zvukové signály zaznamenané v počuteľnom rozsahu účinný rozsah je až 10 krát väčší ako bežne prostiiedky na plašenie.

Vizuálny plašič, Dragon 795 Hawkeye
Vizuálna nerez doska, osvetluje vtákov, 795 Hawkeye Predator Vizuálne, vetrom poháňaný vizuálnymi screamermi - Blikajúce Hawkeye Neustále otáčajúce sa vizuálne odstrašujúci prostriedok vhodný pre strechy, veľké budovy, alebo poľnohospodárske polia.

"Zdá sa, že táto nová technológia účinne chránila Vaše zasiate polia. Drvivá väčšina rastlín vôbec nedostala žiadnu nechutnú pozornosť od vtákou či divej zvery. "
"Pokiaľ budeme pokračovať v skúmaní nových a inovatívnych metód pre pestovateľov Slovenska, aby sa stali efektívnejšími, efektívnejšími a výhodnejšími, nepochybujem o tom, že technológia Bird Control Europe bude hrať úlohu v prebiehajúcom vývoji slovenského záhradníctva."
"Počas súmraku môžem ľahko odraziť vtáky a iné vtáky. Dokonale funguje v tých časoch dňa. Môžem odpudzovať vtáky a zver v vzdialenosti 2000 metrov. To je fantastické. zver a vtáky sú odpudzované pri každom použití výrobku. Zvyknú si na laserový lúč ? Máme rádi skutočnosťi, že môžeme pokryť veľkú vzdialenosť a určite vám odporučame naše výrobky. Najmä ak trpia problémami s vtákmi, divou zverou v oblastiach, ktoré nie sú ľahko dostupné. "
"Čítal som článok o lasere v časopise poľnohospodárov. Používali to na severe Blavy a ja som ich okamžite chcel použiť. Výhodou laseru je, že môžem odraziť rôzne vtáky, jelene a divé sviňe z veľkej vzdialenosti. Nemusím sa k nim pohybovať, pretože ich môžem odpudzovať z vzdialenosti 2000 metrov. Použitie je len na niekoľko sekúnd: stačí len presunúť laserový lúč cez poľnohospodársku pôdu a vtáky odletia. Spočiatku som si myslel, že zariadenie bolo dosť drahé, ale myslím si, že to stojí za to, pretože to funguje. Určite odporúčam produkt ľuďom, ktorí trpia problémami s vtákmi. Ak si myslia, že je to drahé, myslím, že by mali ísť na to. Keď dostanete laser, budete mať z neho prospech. "


The Agrilaser Lite
The Agrilaser Lite is a highly effective and affordable tool to reduce bird nuisance. Due to its light weight and compact size, you can take the Agrilaser Lite with you on your daily routine, to repel birds from your parcels or premises, anywhere and anytime.
The Agrilaser Autonomic
Unlike conventional techniques to dispel birds, habituation does not occur. When our laser technology is applied with repetition, birds will consider the area as unsafe, causing them to avoid the place. Our automated laser systems claim a territory 24 hours a day, 7 days a week.
Super BirdXPeller Pro 4 Speaker Digital Bird Scarer - Version 2
Multifunctional bird scarer audio + ultrasound in a single, new version 2014 - bird scarer BirdXPeller-PRO793 sound + ultrasound -plast-11New gene There Repeller sends various natural audio signals recorded in the audible range effective range is up to 4 times bigger than the bird ...
Visual sailplitter, Bird Pointer, Dragon 795 Hawkeye
Visual Plate, Bird Pointer, 795 Hawkeye Predator Visual Screeches Wind powered by visual screamers - Flashing Hawkeye Continuously revolving visual deterrent suitable for roofs, large buildings.“This novel piece of technology appears to have effectively protected the cabbages. The vast majority of plants have received no unwanted attention from pigeons at all.”
“As we continue to explore new and innovative methods for Slovakia growers to become more efficient, effective and profitable, I have no doubt that the Bird Control Europe technology will play a part in the ongoing evolution of the Slovak horticulture industry.”
“I can repel the geese and other birds easily during dusk. The works perfectly during those times of the day. I can repel birds from a distance of 2000 meters. That is fantastic. The geese and other birds are repelled every time I use the product. They do not get used to the laser beam. I like the fact that I can cover a great distance and I will certainly recommend the Agrilaser Handheld. Especially if they suffer from bird problems at areas which are not easily accessible.”
“I read the article on the laser in a farmers magazine. They used it in the north of the Blavy and I immediately wanted to use. The advantage of the laser is that I can repel the geese and other birds from a large distance. I do not have to move towards them since I can repel them from 2000 meters distance. The use is only for a few seconds: you only have to move the laser beam across the farmland and the birds fly away. At first, I thought the device was quite expensive but I think it is worth since it works. I will definitely recommend the product to people who suffer from bird problems. If they think it is expensive, I think they should just go for it. After you receive the laser you will have the benefit from it.”


Solutions
A fully Laser Automatic bird deterrent system
Laser Autonomic is a fully automated bird repelling system that provides continuous bird repelling capability after a one-time configuration.
When the Autonomic is operational, birds perceive the system’s approaching laser beam as a physical danger and disperse to seek safety. In contrast to conventional deterrence methods, birds will not become accustomed to the Autonomic. They will consider the area as unsafe and will not return.
Why choose LaserAutonomic:
– 24/7 prevention of bird presence
– Easy to deploy in many situations
– Immediate and long-lasting results
– AC power or solar-energy powered


Long range
Autonomic enables effective bird repelling across long distances and wide areas.
Safety comes first
Safety is our highest priority! After years of research and experience in the field we developed the unique safety features for the Autonomic that assure effective work of the system and limit any potential side effects.
Projection Safety System (PSS)
The patented Projection Safety System (PSS) prevents the Autonomic from projecting the laser beam outside of the predefined patterns.
The user has the ability to set up the safety sensitivity level (low, medium, high and extra high) by choosing appropriate settings based on preferences and characteristics of the pattern. The PSS thereby ensures harmless and safe operation of the Autonomic within the selected patterns.
Password lock
The password prevents unauthorised adjustments to settings.
Emergency stop
In an emergency, the Autonomic can be quickly deactivated by depressing an easily accessible emergency stop button.
Indicator light
Autonomic’s indicator light displays the system status at all times.

 


rodent repellent - plasice.sk

Odpudzovače zvierat, hmyzu, vtákov
Plašič kún a hlodavcov,
Vibračné odpudzovač plašič krtkov
Účinná zbraň pre odpudzovanie hadov
Široký výber renomovaných odpudzovačov
Deramax odpudzovače hlodavov
Výroba plašičov od od market.sk

 víac...

 

rodent scare

Zariadenia na plašenie

Ultrazvukovým signálom odpudia hlodavce z objektu a preventívne ho chránia.
Na premnožené potkany a myši už otrava nezaberá: Čo pomôže ?

Odpudzovače myší, kún, potkanov, mačiek, psov, vtákov, krtov, hrabošov
Zbavte sa moskytov, múch, ôs, sršňov a iného obtiažneho lietajúceho hmyzu pomocou našich vysoko kvalitných elektronických zariadení.
Tovar skladom. Vyrobené v EU.

A bird scarer is any of a number devices designed to scare birds, usually employed by farmers to dissuade birds from eating recently planted arable crops. They are also used on airfields to prevent birds accumulating near runways and causing a potential hazard to aircraft.


 víiac...

Odplašíme vtáky vrany, holuby, škorce, kavky:


Vtáky z rodiny corvid, ako sú havrany a vrany, sú vybavené veľmi rozvinutou inteligenciou. To, čo im sťažuje dlhodobé vystrašovanie, sa na klasické repelenty veľmi rýchlo zvyknú.
Columbidae a najmä mestské holuby sú poľnohospodárom bohužiaľ dobre známe. Prichádzajú na druhé miesto v poradí druhov, ktoré spôsobujú najväčšie škody na plodinách (korvidy získajú dlaň!).
Degradáciám holubov a iných hrdličiek hrdla sa dá vyhnúť kombináciou niekoľkých vystrašených riešení.
Zvuk je najhorší stresujúci strašiak t.j. akustické prostredie pre vtáky a núti ich opustiť chránené územie. Táto metóda bude spojená s použitím laserových a vyzuálnych zjazvovačov v oblastiach s veľmi vysokým tlakom. Pohyb laserového lúča pôsobí na inštinkt prežitia vtákov. Na jeho príchod reagujú odletom. Po určitom čase používania sa vtáky nudia a opúšťajú chránené územie.

 

 

 

We are your protection against interception, watching or scaring animals:

www.market.sk - all that you can not buy elsewhere

www.sigint.sk - intelligence - capture signals PROFI
www.alibaba.sk - conspiracies, discovery, marketing material.

www.plasice.sk - Everything goes and flies - scare
www.projammer.eu - the field of RF jamming

www.rf-protection.com - EMC and RFI Shielding

www.jammeraudio.com - listening microphones and audio recorders

www.lasermicrophone.eu - laser audio surveillance

www.elidefire.info - automated fire extinguishing